RomanRom2Real name:Roman Krupnin
City:Nizhniy Novgorod
Country:Russia
Other nicknames:Elite Ltd
ZX Art link:RomanRom2